കിങ്ഫിഷർ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ ഭീഷണിയിൽ

സാന്വത്തിക പ്രതിസന്ധിയാൽ നട്ടം തിരിയുന്ന കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിന്റെ പറക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.ഡയറക്ട്രേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ)കിങ്ഫിഷറിന്റെ