ഇന്ത്യാ- റഷ്യാ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിനായി ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ റഷ്യയില്‍

റഷ്യന്‍ നാവിക സേനയുമായി നടത്തുന്ന സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസത്തിനായി ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേനയുടെ കപ്പലുകള്‍ റഷ്യയില്‍ എത്തി. ഇന്ത്യന്‍ നാവിക