രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് ആശ്വാസ ദിനം; പ്രതിദിന കോവിഡ് നിരക്ക് താഴേക്ക്; ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ച് മരണ നിരക്ക്

രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് ആശ്വാസ ദിനം; പ്രതിദിന കോവിഡ് നിരക്ക് താഴേക്ക്; ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ച് മരണ നിരക്ക്

ഇന്ത്യയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കോവിഡ് 19; ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3,60,960 പേർക്ക് കൂടി രോഗം; രണ്ട് ലക്ഷം കടന്ന് മരണസംഖ്യ

ഇന്ത്യയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കോവിഡ് 19; ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3,60,960 പേർക്ക് കൂടി രോഗം; രണ്ട് ലക്ഷം കടന്ന് മരണസംഖ്യ