ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയില്‍ ഇന്ത്യ 102ാം സ്ഥാനത്ത്

ഗുരുതരമായി പട്ടിണി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ 102-ാംസ്ഥാനത്ത്. 117 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് പ്രസ്ദ്ധീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഇന്ത്യയെക്കാള്‍