ഇന്ത്യയും ചൈനയും നിര്‍്ണ്ണായകമായ എട്ടു കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവച്ചു

വ്യാപാരം, സംസ്‌കാരികം, ജലവിഭവം എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും എട്ടു കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. അതിര്‍ത്തിത്തര്‍ക്കം പരിഹരിച്ചു സമാധാനം