മതത്തെ മറയാക്കി നടന്ന കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐ

മതത്തെ മറയാക്കി നടന്ന കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ; ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐ

ആദായനികുതി വകുപ്പ് എന്നെ വേട്ടയാടി; ഞാനൊരു പരാജയപ്പെട്ട സംരംഭകനാണ്: കാണാതായ കഫെ കോഫി ഡേ ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയുടെ കത്ത്

കാണാതായ കഫെ കോഫീ ഡേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമ വി.ജി.സിദ്ധാർഥ എഴുതിയ കത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നു