ഇന്ത്യാ സൗദി ജോയിന്റ് കമ്മീഷന്‍ മീറ്റിംഗി (ജെ.സി.എം) ന്റെ പത്താമത് സെഷനില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരം സൗദിയിലെത്തും

ഇന്ത്യാ സൗദി ജോയിന്റ് കമ്മീഷന്‍ മീറ്റിംഗി (ജെ.സി.എം) ന്റെ പത്താമത് സെഷനില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ധനമന്ത്രി പി.ചിദംബരം സൗദിയിലെത്തും. ഈ മാസം