ജയിൽ മോചിതയായ സരിത ആദ്യ ദിനം രാത്രി തങ്ങിയത് അഭിഭാഷകൻ ഫെനി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യവീട്ടിൽ

ജയിൽ മോചിതയായ സരിത ആദ്യ ദിനം രാത്രി തങ്ങിയത് അഭിഭാഷകൻ ഫെനി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യവീട്ടിൽ. മാന്നാർ കുളഞ്ഞിക്കാരാഴ്മയിലുള്ള ഫെനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്