വിമൻസ് കോളേജിന് മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ വിരുതനെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജിന് മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ വിരുതനെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെയാണ്