ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നടന്ന വിവാഹങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ മധ്യപ്രദേശ്

മധ്യപ്രദേശില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് 130 ഓളം വിവാഹങ്ങളാണ് രഹസ്യമായി നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അട്ടപ്പാടി:കമ്പനി കയ്യേറിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ആദിവാസികളുമായി വീതിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം: അട്ടപ്പാടിയില്‍ സുസ്ലോണ്‍ കമ്പനി കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഭൂമിയിലെ കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനം ആദിവാസികള്‍ക്കു കൂടി വീതിച്ചു നല്‍കാന്‍ ധാരണയായികാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആദിവാസികളുടെ