നാനൂറ് വര്‍ഷങ്ങളായി നാട് കാക്കുന്ന വൃക്ഷ മുത്തശ്ശിക്ക് നാടിന്റ ആദരം

നാനൂറ് വര്‍ഷങ്ങളായി നാട് കാക്കുന്ന വൃക്ഷമുത്തശ്ശിയായ ഇലഞ്ഞി മരത്തിന് നാടിന്റെ ആദരം. ആന്റൊ ആന്റണി എം.പി. വാഴൂര്‍ പതിനേഴാം മൈലിലെ