ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച മുസ്ലിം ജീവനക്കാരിക്കെതിരെ വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശം; ഉപഭോക്താവിനെ തള്ളി ഐക്കിയ

ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച ജീവനക്കാരിയ്ക്ക് എതിരെ വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ ജീവനക്കാരിയെ പിന്തുണച്ച് ഐക്കിയ കമ്പനി