പി.അബൂബക്കർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീക്ഷണം ഫോറം പ്രസിഡന്റ്

പി.അബൂബക്കർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീക്ഷണം ഫോറം പ്രസിഡന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി എ.പി.രത്നാകരനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. മറ്റു ഭാരവാഹികള്‍: കെ.എച്ച്. അക്ബര്‍