ആർട്ടെന്നും വാണിജ്യമെന്നും സിനിമകളുടെ വേർതിരിവ് അവസാനിക്കാത്ത വിവാദം :ഓപ്പണ്‍ ഫോറം

ആര്‍ട്ട് സിനിമയും കച്ചവട സിനിമയുമെന്ന വേർതിരിവ് ലോകസിനിമയില്‍ തന്നെ ഇനിയും അവസാനിക്കാത്ത വിവാദമാണെന്ന് ചലച്ചിത്ര നിരൂപകന്‍ ജിപി