പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ തളരാത്ത പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയുമായി ‘മായി ഘട്ട്‌’ : സിനിമാക്കാഴ്ചക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ പ്രഭാവതിയമ്മ മേളയിൽ

രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ മൂന്നാം ദിനം കീഴടക്കി മായഘട്ട്‌ : ക്രൈം നം.103/2005 . ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉരുട്ടിക്കൊലയ്‌ക്കു വിധേയനായ