ഇടുക്കി സീറ്റ് നിഷേധിച്ചാൽ സൗഹൃദ മത്സരം വേണമെന്ന വികാരം പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്ന് ആന്റണി രാജു

ഇടുക്കി സീറ്റ് കേരളാ കോൺഗ്രസിന് നിഷേധിച്ചാൽ സൗഹൃദമത്സരം വേണമെന്ന ശക്തമായ വികാരം പാർട്ടിയിലുണ്ടെന്ന് ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനെ