ഇടുക്കിയിലെ അഞ്ചു പവര്‍ഹൗസുകളില്‍ അടുത്ത മാസം 10 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തും

ഇടുക്കിയിലെ അഞ്ചു പവര്‍ഹൗസുകളില്‍ ഇന്നു മുതല്‍ അടുത്ത മാസം 10 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തും. നേര്യമംഗലം, ചെങ്കുളം, പന്നിയാര്‍, ലോവര്‍പെരിയാര്‍,