ഇടുക്കിയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കേസ് ഡയറി പോലീസിന്

ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കേസ് ഡയറികള്‍ പോലീസിനു ലഭിച്ചു. സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.എം. മണിയുടെ വിവാദ