‘പേഴ്സണല്‍ ഡാറ്റ പ്രൊ ട്ടക്ഷന്‍ ബില്‍’; സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയ്ക്കായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിയമം

അതോടുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയല്‍ അടയാളം, അല്ലെങ്കില്‍ രേഖകള്‍ നല്‍കേണ്ടിവരും