നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്ങള്‍ തരാൻ സാധിക്കും; മന്‍ കി ബാത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

പരിപാടിക്ക് ഇനിയും രണ്ടാഴ്ച സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ ആശയങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നല്‍കുന്നത് തുടരുക.