ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്ന് നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ സി.ഐ.ടി.യു പ്രാദേശിക നേതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു

ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയിൽ നിന്ന് നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ സി.ഐ.ടി.യു പ്രാദേശിക നേതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. സി.ഐ.ടി.യു കേശവദാസപുരം യൂണിറ്റ്