നാല് പേരെ ബോംബ് വെച്ചു കൊല്ലുന്ന നാലു വയസ്സുകാരന്‍; ഐ.എസിന്റെ പുതിയ ക്രൂരതയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍

നാല് പേരെ ബോംബ് വെച്ചു കൊല്ലുന്ന നാലു വയസ്സുകാരന്‍ ജിഹാദി ജൂനിയര്‍. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനായ ഇസ ദേര്‍ എന്ന കുട്ടിയാണ്