ഗുജ്‌റാളിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു

ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഐ.കെ. ഗുജ്‌റാളിന്റെ (92) നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഗുജ്‌റാളിനു നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ

മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഗുജ്‌റാളിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരം

ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഐ.കെ. ഗുജ്‌റാളിന്റെ (92) നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. നവംബര്‍ 19-