ആനക്കയം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി; എട്ട് ഹെക്ടർ മഴക്കാടുകളിലെ മരംമുറി ഉടൻ; മലയിടിച്ചിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലും പതിവായ മേഖലയാണ്; കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ

ആനക്കയം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി; എട്ട് ഹെക്ടർ മഴക്കാടുകളിലെ മരംമുറി ഉടൻ; മലയിടിച്ചിലും ഉരുള്‍പൊട്ടലും പതിവായ മേഖലയാണ്; കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി