ഇന്ത്യയുടെയും ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും ആശങ്കകൾ അവഗണിച്ച് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ ജലവൈദ്യുത നിലയം നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി ചൈന

ഇന്ത്യയുടെയും ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും ആശങ്കകൾ അവഗണിച്ച് ചൈന ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ ജലവൈദ്യുത നിലയം നിർമിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു