ആ മരുന്നിന് ഒരത്ഭുതവുമില്ല: കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ഫലപ്രദമല്ലെന്നു പഠനങ്ങൾ

എച്ച്സിക്യു മരുന്ന് കോവിഡ് -19 രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുവെന്ന മുൻ പഠനങ്ങളിൽ നിരവധി പരിമിതികളുണ്ടെന്നും അവ ജാഗ്രതയോടെ