കുടുക്കിട്ട് പിടിച്ച് കഴുത്ത് മുറിച്ച് രക്തം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കും; ഉത്സവാഘോഷ ഭാഗമായി കൊന്ന്‍ തള്ളിയത് 800 തിമിംഗലങ്ങളെ

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് എന്നതാണ്.