വിശപ്പുരഹിത കേരളം സർക്കാറിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം, ജനകീയ ഹോട്ടലുകളെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ‍

വിശപ്പു രഹിത കേരളത്തിനായി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു.