‘നീ ഭാര്യ അല്ലെ,ഭാര്യ എപ്പോഴും തോറ്റുതരണം’; ലുഡോയിൽ തോറ്റതിന്​ ഭർത്താവ്​ ഭാര്യയുടെ ന​ട്ടെല്ലൊടിച്ചു

കളി തുടങ്ങിയ ശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്ന്​, നാല് കളികളിൽ ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ച്ചയായി തോറ്റ ദേഷ്യത്തില്‍ ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയോട്​