ഓണത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടാൻ ഹോട്ടൽ വൈറ്റ് ദാമ്മാർ ഓണ സദ്യ ഒരുക്കുന്നു !

ഈ ഓണ കാലത്ത് മലയാളികളുടെ ഓണത്തിന് മാറ്റു കൂട്ടാൻ ഹോട്ടൽ വൈറ്റ് ദാമ്മാർ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു.മാറുന്ന മലയാളിയുടെ ഓണ സങ്കൽപ്പവും