കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഹോട്ടല് ആന്റ് റസ്റ്റോറന്റ് വര്ക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്

പത്തനംതിട്ട:- കേരളാസ്റ്റേറ്റ് ഹോട്ടല്‍ ആന്റ് റസ്റ്റോറന്റ് വര്‍ക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്‍ കെ.ടി.യു.സി (എം) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ബെന്നികക്കാടിനെയും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി കുരീപ്പുഴ