ഹോസ്നി മുബാറക്കിന് ജീവപര്യന്തം തടവ്

മുപ്പത് വർഷം ഈജിപ്റ്റിനെ അടക്കിഭരിച്ച ശേഷം അധികാരം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട  ഹോസ്നി മുബാറക്കിന്  ജീവപര്യന്തം തടവ്.ഭരണകാലത്ത് അഴിമതി കേസുകൾക്കു പുറമെ പ്രക്ഷോഭകരെ