ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപീന്ദര്‍ സിംഗ് ഹൂഡയ്ക്ക് കരണത്ത് അടി

ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപീന്ദര്‍ സിംഗ് ഹൂഡയ്ക്ക് കരണത്ത് അടിയേറ്റു.പാനിപ്പട്ടില്‍ നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് റാലിക്കിടെ അഞ്ജാതന്‍ ഹൂഡെയുടെ കരണത്തടിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൂഡ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന