മധുവിധു ആഘോഷം സൈക്കിളിൽ ലോകം ചുറ്റി കറങ്ങി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികൾ

മധുവിധു ആഘോഷം  സൈക്കിളിൽ ലോകം ചുറ്റി കറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും . ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികളായ കെയ്റ്റും സ്റ്റീവ് ടർണറുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ