ഇ-മെയില്‍ വിവാദം: ജില്ലാ ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ രണ്ടാം പ്രതി

ഇ-മെയില്‍ വിവാദത്തില്‍ ജില്ലാ ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഹോമിയോ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ. ദത്തഗറിനെയാണ്