അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ അവരിലൊരാളായി കരുണാകരേട്ടൻ: മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന് ഈ ഹോം ഗാർഡ്

ഹോം ഗാർഡ് അതിഥി തൊഴിലാളികളോട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കുന്ന വിഡിയോ ഏറെ ഹൃദ്യമാണ്....