മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങും; പ്രശസ്ത സംവിധായകനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണവുമായി എട്ട് യുവതികള്‍

ആദ്യമൊക്കെ ഇയാള്‍ പരസ്യമായി ശരീരത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ ശരീരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങും