അമ്പത് വര്‍ഷത്തിന്റെ നിറമുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍ ബാക്കിവെച്ച് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ സ്വന്തം സമയസൂചികയായ എച്ച്.എം.ടിക്ക് താഴുവീണു

ബുധനാഴ്ച എച്ച്.എം.ടി യെ സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ണ്ണായക ദിനമായിരുന്നു. അമ്പത് വര്‍ഷത്തിന്റെ നിറമുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍ ബാക്കിവെച്ച് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ സ്വന്തം സമയസൂചികയായ എച്ച്.എം.ടിയുടെ

സൈബര്‍ സിറ്റിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി മറിച്ചുവില്‍ക്കുന്നു

കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയില്‍ സൈബര്‍ സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എച്ച്എംടിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഭൂമി എച്ച്ഡിഐഎല്‍ മറിച്ചു വില്‍ക്കുന്നു. ഇതു കാണിച്ച് പ്രമുഖ