മേളച്ചിത്രങ്ങള്‍; ഹൈവ്‌സ്

2012 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇസ്രയേല്‍ ചിത്രമായ ഹൈവ്‌സിനെക്കുറിച്ച് ഒറ്റ വാക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഒരു സുതാര്യമായ സിനിമ. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കഴിയുന്ന