കേന്ദ്രം വിൽപ്പനയ്ക്കു വച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ്‌പ്രിൻ്റ് കേരളം ഏറ്റെടുക്കുന്നു

കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പേപ്പർ കോർപ്പറേഷന്റെ സബ്‌സിഡിയറി കമ്പനിയാണ് കോട്ടയം വെള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എച്ച്.എൻ.എൽ....