ബന്ധുക്കള്‍ ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദു സുഹൃത്തിന്റെ മരണാനന്തര കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം നിര്‍വ്വഹിച്ച് മുസ്ലീം യുവാവ്

ബന്ധുക്കള്‍ ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദു സുഹൃത്തിന്റെ മരണാനന്തര കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം നിര്‍വ്വഹിച്ച് മുസ്ലീം യുവാവ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈതുള്‍ ജില്ലയിലെ അബ്ദുള്‍