പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്നു ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തി

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗമായ ഹിന്ദുക്കളും സിക്കുകാരും കൊടിയ പീഡനങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതായി സാക്ഷ്യം. പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്നു ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിലെ