68- മത് റാന്നി ഹിന്ദുമഹാസമ്മേളനം 16 മുതല് 23 വരെ.

പത്തനംതിട്ട:- ഹൈന്ദവ ഏകീകരണത്തിന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടും ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനത്തിന്‍ റാന്നി വഴി കടന്നുവരുന്ന സ്വാമിഭക്തര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടും വളര്‍ന്നുവരുന്ന