കോന്നി ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം ജനുവരി 24 മുതല് 26 വരെ

പത്തനംതിട്ട:-കോന്നി ഹൈന്ദവ സേവാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തി വരാറുള്ള കോന്നി ഹിന്ദുമത സമ്മേളനത്തിന്റ് 9-താം സമ്മേളനം 2014 ജനുവരി 24,25,26 തീയതികളില്‍