ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹിന്ദുക്കള്‍ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടൊപ്പം സമാധാനത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലെന്ന ആഗ്രഹവുമായി യുഎഇ രാജകുമാരി

ശിവന്റയും പാര്‍വതിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും മുരുകന്റെയും ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹിന്ദ് ബിന്ദിന്റെ കുറിപ്പ്.