പേരുമാറ്റാൻ പ്രാവീണ്യമൊന്നും വേണ്ട; പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി ആദരവ് കാണിക്കൂ അതല്ലേ ഹീറോയിസം: രമ്യ ഹരിദാസ്

രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള അവാർഡുകളും സ്റ്റേഡിയങ്ങളും പേരുമാറ്റിയല്ല ആദരവ് കാണിക്കേണ്ടത്