അസം വെടിവെപ്പ്: നടക്കുന്നത് ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയ

ആസാമിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ സ്വന്തം സഹോദരനായ സുശാന്ത ബിശ്വ ശർമയാണ് ഈ നരാധമ വെടിവെയ്പ്പ് നടന്ന ദരാങ്ങ്