‘കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഞാന്‍ കൊണ്ടു വരണോ?; സംവിധായകന്‍ റാഫി മെക്കാര്‍ട്ടിനോട് ചോദ്യവുമായി പാർവതി മിൽട്ടൺ

പാര്‍വതിയോട് ആദ്യമായി കഥ പറയാന്‍ പോയപ്പോള്‍ പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്.