നരകം തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്നു

ധ്രുവ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി നരകം തണുത്തു വിറയ്ക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണ്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഹെല്‍ (നരകം) എന്ന പട്ടണവും മഞ്ഞിലുറഞ്ഞു. അറുന്നൂറു