ഒരാൾക്കും തന്റെ അമ്മയെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ആകില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ; കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ പറയണം; മോഡിയുടെ അമ്മക്ക് കര്‍ഷകന്റെ കത്ത്

ഒരാൾക്കും തന്റെ അമ്മയെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ആകില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ; മോഡിയുടെ മാതാവിന് കര്‍ഷകന്റെ കത്ത്